Basil Lemon Herb Garden

Basil Lemon

€6.90
Basil Thai Herb Garden

Basil Thai

€6.90
Chervil Herb Garden

Chervil

€6.90
Coriander Herb Garden

Coriander

€6.90
Garden Cress Salad

Garden Cress

€6.90
Mint Herb Garden

Mint

€6.90
Sweet Blond Salad Garden

Sweet Blond

€6.90
Tatsoi Salad Garden

Tatsoi

€6.90
Thyme Herb Garden

Thyme

€6.90
Viola White Flower Garden

Viola White

€6.90
Viola Yellow Flower Garden

Viola Yellow

€6.90